سعید میرزایی

مدیر بخش گلخانه ای مجموعه

-فارغ التحصیل رشته معدن از دانشگاه آزاد اسلامی

-دارای گواهینامه کشاورزی بخش مدیریت گلخانه از شرکت آتی نگر مهر

-شرکت لیان صنعت پویا 1386 لغایت 1391 سرپرست دفتر فنی-سرپرست کارگاه-مدیر پروژه

-شرکت ناز دانه گل و گیاه سال 1392 لغایت 1394-مدیر پروژه