آرش شیلاندری

مدیر پروژه نیروگاه برق مجموعه

-فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد برق از دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر
- عضو رسمي پايه 3 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
- كارشناس رسمي قوه قضايئه در تأسيسات برقي ساختمان تهران ماده 187
- كارشناس رسمي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي
- سابقه عضويت فعال در باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي و چاپ مقالات متعدد در
كنفرانسهاي ملي و بين المللي و مجلات علمي پژوهشي
- سابقه عضويت در اعضاي كميته علمي كنگره بين المللي پيوست نگاري فرهنگي
(ب) سوابق تدريس
- تدريس در واحد دانشگاهي بوشهر در دروسي نظير: مدارهاي الكتريكي - كاربرد
كامپيوتر در برق- الكترونيك صنعتي- كارگاه مدار فرمان- آزمايشگاه الكترونيك 1و2 -آزمايشگاه الكترونيك
صنعتي- كاربرد كامپيوتر در الكترونيك- كارگاه plc– سيم پيچي ماشينهاي الكتريكي ACو DC-سيم پيچي
تراتسفورماتورها و...
- تدريس در واحد دانشگاهي دلوار
- تدريس در دانشگاه جامع علمي كاربردي بوشهر
- تدريس در دانشگاه آزاد گرمسار